Sejla kan bland annat hjälpa er med tjänster inom: 

Mark- exploateringstjänster 

 

Projektledning

 

Vi hjälper till att leda ditt projekt från start till mål! 

 

 
 

Planprocess samt genomförandefrågor

 

Att upprätta en ny detaljplan innebär mycket kontakter och möten med kommuner, myndigheter, plankonsulter med mera. 

 

Vi kan hjälpa er med projektledning för att driva planarbetet framåt samt de genomförandefrågor som aktualiseras när planen vunnit laga kraft till exempel förhandlingar med fastighetsägare, kontakt med Lantmäteriet med mera.

 

 

 
Exploateringsavtal

  

När du som exploatör upprättar en ny detaljplan krävs ofta exploateringsavtal med kommunen. Avtalet reglerar genomförandefrågor som utbyggnad av infrastruktur, köp och försäljning av mark och övriga kostnadsfrågor som behöver regleras mellan parterna. 

 

Vi på Sejla kan hjälpa till att granska avtalsförslag samt upprätta avtal.

  

 

Upprättande av avtal för arrende, nyttjanderätter, servitut samt köp och försäljning av mark och fastigheter 

 

Som fastighetsägare behöver man ibland få tillgång till mer mark för att kunna genomföra sina projekt eller kanske är du en av dem som kan avstå ett område? Oavsett kan vi hjälpa till med upprättande av arrendeavtal, nyttjanderättsavtal, servitut samt upprätta avtal för köp och försäljning av mark oavsett om du planerar att bygga ut, göra en ny avloppsanläggning eller kanske rätta till dina fastighetsgränser.

 

Vi  sköter såklart även kontakt med Lantmäteriet.

 

 

 

Markförhandling

 

Vi hjälper er att förhandla med markägare bland annat vid köp och försäljning av fastigheter.

   

 


Kontakter med kommuner och myndigheter

 
För att genomföra ett projekt krävs ibland svar från flera olika förvaltningar inom kommunen och även kontakt med myndigheter. 

 

Det kan vara svårt o förstå vad de olika beskeden egentligen betyder, hur en kommun till exempel både kan svara ja och nej och hur man kommer vidare i processen. 

 

Vi hjälper till med kontakter med berörda tjänstemän och hjälper dig att driva ditt ärende framåt.